ทัวร์น่าน-แพร่ 3วัน2คืนพระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-พระธาตุช่อ


ทัวร์น่าน-แพร่ 3วัน2คืนพระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-พระธาตุช่อ

จังหวัดแพร่    อำเภอเมือง
รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือจ.น่าน-จ.แพร่ พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-พระธาตุช่อแฮ-วัดสระบัวแก้ว-

โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือจ.น่าน-จ.แพร่ ?พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-พระธาตุช่อแฮ-วัดสระบัวแก้ว-
บ้านประทับใจ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

กำหนดวันเดินทาง:

วันแรก กรุงเทพ-น่าน
19.00น. ทุกท่านพร้อมกันจุดนัด..หมาย. (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีม
งานเสียงซึงทัวร์ พร้อมบริการอาหารกล่อง(มื้อที่1)-เครื่องดื่ม เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP.
มุ่งสู่ จ.น่าน

วันที่สอง จ.น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ
05.00น. ถึง จ.น่านก่อนอรุณรุ่ง เข้าห้องพักเพื่อทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า (มื้อที่2)
08.00น. นำท่านนั่งรถรางชมเมือง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ในที่แรกจะนำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
สมบรูณ์ ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ และตำนานพื้นบ้านของชาวเมืองน่านในอดีตกาลที่
วัดภูมินทร์ แห่งที่สองนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน แสดงโบราณวัตถุและ
ประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน มีวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองชิ้นสำคัญที่จัดแสดงได้แก่ ?งาช้างดำ? จากนั้นข้ามฟากสู่วัดช้างค้ำวรวิหาร ซึ่งเป็นรูปช้างปูนปั้นเพียง ครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย
12.00น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ที่ร้านอาหาร ก่อนนำท่านชมพระธาตุแช่แห้ง
(พระธาตุประจำปีเถาะ) ทำพิธีสืบชะตามหามงคลแบบล้านนา
16.00น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ใน จ.น่าน
18.00น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่4) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับเมืองน่านตามอัธยาศัย

วันที่สาม จ.แพร่-พระธาตุช่อแฮ-วัดสระบัวแก้ว-บ้านประทับใจ
07.30น. บริการอาหารเช้าที่ร้านห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางชมแพะเมืองผีชมปรากกฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จากนั้น นำท่านนมัสการองค์พระธาตุแฮ (พระธาตุประจำปีขาล) ที่เป็นศิลปะเชียงแสน ซึ่งได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้
12.00น. บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร (มื้อที่6) จากนั้นนำท่านนั่งรถสามล้อผ่อเฮือนเก่า เล่าขาน
ตำนานเมืองแป้ ชมกำแพงเมืองคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี พิพิธภัณฑ์ไม้สัก
18.30น. พร้อมนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม บริการอาหารค่ำ (มื้อที่7) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
07.00น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่8)
08.00น. เดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
10.00น. เชิญท่านนมัสการพระบรมธาตุทุ่งยั้ง มนัสการหลวงพ่อโต
12.00น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่9) ร้านอาหาร จากนั้นมุ่งสู่ จ.นครสวรรค์
17.00น. ถึง จ.นครสวรรค์ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ แวะรับประทานค่ำตามอัธยาศัย ระหว่างทาง
21.30น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ 5,000บาท/ท่าน - (เดินทางได้ทุกเหมากรุ๊ป 8-9 ท่าน)
เด็กท่านละ 3,900.บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

ราคานี้รวม
ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน อาหาร 9 มื้อ -ไกด์ + รถตู้VIP. + ค่าธรรมเนียมต่างๆ+น้ำดื่ม-ขนมตลอดโปรแกรม
+ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

สนใจสอบถาม
คุณภาวาณี มือถือ(092)261-4156
เสียงซึงทัวร์
โทร.02-917-0562, 081-267-8361
www.siangzueng.com
รายการประกาศ เป็นรายการที่บุคคลทั่วไปลงประกาศ การติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อ-ขาย กรุณาติดต่อกับเจ้าของที่ลงประกาศโดยตรง novabizz.com เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ