หลักสูตร Project Management อบรม 18 ตค64


หลักสูตร Project Management อบรม 18 ตค64

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตพญาไท
รายละเอียด

 

Project Management

  

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

  

18 ตุลาคม 2564
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
           การวางแผนและบริหารโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและบริหารโครงการ จึงส่งผลให้การวางแผนและการบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ในที่สุด....ส่งผลถึงความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์องค์กร
           หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนและบริหารโครงการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนและบริหารโครงการได้
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: ความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการ
    1. ความหมายของงานบริหารโครงการ
    2. การทำความเข้าใจ...ทำความรู้จักงานบริหารโครงการ
    กิจกรรมระดมความคิด....การทำความเข้าใจการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้
    3. ปัจจัยสำคัญแห่งการบริหารโครงงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ
    4. แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำ Project อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้าง Project
    6. กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์

Module 2:  วางแผนการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ
    7. การวางแผน....เพื่อเขียนแผนชั้นเยี่ยมในการบริหารโครงการ
        - การวางแนวคิดโครงการ
        - การกำหนดขอบเขต
        - การกำหนดทรัพยากร....ทั้งคนและเวลา
        - การวางแผน โดยอาศัย  6’W + 1’H
    8. กิจกรรม Workshop: ปฏิบัติการวางแผนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย(ถ้ามีโครงการแล้วจะให้ทบทวนแผนโครงการ)

Module 3: การดำเนินและบริหารโครงการ และ แก้ปัญหา
    10. การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จุดวิกฤติ (Critical Points)
    11. การรับมือกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมาย
    12. การจัดระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ
    13. การติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
    14. กิจกรรม Workshop : การดำเนินการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
    15. สรุป คำถามและคำตอบ 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 


ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ


ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน